پرخاشگری در کودکان

در ذهن کودک پرخاشگرم چه می گذرد؟|مائده امین الرعایا|روانشناسی

در ذهن کودک پرخاشگرم چه می گذرد؟

خشونت، احساسی ریشه دار در کودکان:

واژه خشونت، باعث ایجاد احساسی ناخوشایند در افرادي می شود که طی دوران کودکی، مورد تمسخرو بی توجهی همبازی ها یا همکلاسی هاي خود قرار گرفته اند. تمسخری ساده، ممکن است منجـر بـه واکنش شدیدی شود که دامنۀ آن از اهانتی لفظی تا خشونت فیزیکی، متغیر است.

بررسی پدیده خشونت، اهمیت غیر قابل انکاري بـراي والـدینی دارد کـه یـک یـا چنـد فرزنـد آن هـا پرخاشگر و یا قربانی خشونت هستند.

 

در چه سنی کودکان درگیر پدیده خشونت می شوند؟

گروه سنی این کودکان ممکن است 2 تا 3 ساله، نوجوان و یـا بین این سنین باشد.

 

چرا کودکم خشونت به خرج می دهد؟

کودکان پرخاشگر، سعی می کنند از طریق خشونت فیزیکی یا لفظی، بر کودکان دیگر مسلط شوند.

  • آن ها ممکن است عصبانی، نگران، آزرده و ناامید از خود باشند، اما قادر به برخورد بـا ایـن احـساسات نباشند.
  • دلیل دیگر این است که ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه را از الگوهای شخصیتی خاصی آموخته باشند.

بنابراین آن ها بـرای خـروج ازوضعیت نامطلوب روحی خود، از خشونت لفظی یا فیزیکی استفاده کرده و دیگـران را آزار مـی دهنـد.

 

پرخاشگری در کودکان
پرخاشگری چیست

علت زورگویی کودکان خشن چیست؟

متأسفانه، کودکان خشن، تیزهوشی شگفت آوري در انتخاب قربانیان خود دارند. آنها معمـولاً قربانیـان خود را از میان افراد منزوی، بی نام و نشان و آسیب پذیر انتخاب می کنند.

خشونت می تواند موجب بروز حوادث فاجعه آمیزی در میان کودکان شود. در یکی از موارد تأسف بـار، یک پسر کلاس هفتمی، چون دائماً مورد تمسخر قرار می گرفت، خودکشی کـرد.

زیرا دیگـران او را “لغـتنامه متحرك” و “چاقالو” خطاب می کردند.

نکته مهم آنکه او قبل از کشتن خود، کسی را که بـیش از دیگـران او را مسخره می کرد، به قتل رساند.

 

خشونت کودکان را جدی بگیرید!

پرخاشگری، اغلب به عنوان نوعی “عادت زود گذر کودکان” مورد غفلت وبی توجهی قرار می گیرد. معمولاً به کودکانی که مورد تمسخر قرار می گیرنـد، توصـیه مـی شـود کـه “نادیده بگیرش” ولی موضوع به این سادگی ها نیست.

پرخاشگری مـی توانـد نقـش مخربـی در زنـدگی  کودکان مدرسه اي داشته باشد.

ترس، اضطراب و انـزوای اجتمـاعی قربانیـان خـشونت، باعـث آسـیب دیدن بهره وری آن ها در مدرسه و ایجاد نابهنجاری های روانی ناشناخته در آنان خواهد شد.

 

  • نویسنده: مائده امین الرعایا

  • برگرفته از کتاب: اختلال رفتاری | نیما نیک نژاد

 

 

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

2 Comments

  1. […] در ادامه مقالات قبلی مرتبط با پرخاشگری، به بررسی رفتار های کودکان خشونت گرا می پردازیم: […]

دیدگاهتان را بنویسید