پرخاشگری در کودکان

مادرا فرزند پرخاشگر تون و تنبیه نکنید! | مائده امین الرعایا | روانشناسی

یکی از هشدارهای مهم به والدین دارای فرزند پرخاشگر، این است که از تنبیه آنها خودداری کنند. اگر فرزندتان با رفتارهایش، اطرافیانش را مورد تهاجم و زورگویی قرار می دهد، این مقاله را با دقت بخوانید.

 

بررسی اهمیت پرخاشگری از دیدگاه روانشناسان:

یکی از سؤالاتی که مکررا از طرف والدین مطرح میشود، این است که اصلا پرخاشگری برای کودکان چه اهمیتی دارد؟ چرا فرزندم واکنش خشم را از خودش بروز می دهد؟

در پاسخ باید گفت که بعضی از روانشناسان، پرخاشگري را ضـروري مـی داننـد. فـردي کـه جـسارت نداشته باشد و نتواند در برابر تحقیر شدن با مخاطب خـود سـتیزد، معمـولاً بـا انتقـاد و غیبـت کـردن احساست خصمانۀ خویش را بروز می دهد. پس خیال شما والدین گرامی از بروز خشونت های لحظه ای در کودکان آسوده باشد زیرا این واکنش از بروز یکسری رفتارهای ناخوشایند اجتماعی، جلوگیری می کند.

 

چگونه پرخاشگری را به رفتاری مثبت در کودکان تبدیل کنیم؟ :

براي استفاده صحیح از این مکانیزم دفاعی، به خـصوص درکودکان، باید شیوه معقولی پیش گرفت و نیروي مخرب پرخاشگری را به نیرویی سازنده مبدل کـرد. از جمله شیوه های مفید در این زمینه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • فعالیت هاي ورزشی
 • انـواع کارهـاي علمـی
 • اقـسام کارهای تفریحی
 • خواندن سرود با صداي بلند و …

هر یک از این فعالیت ها می تواند راهی باشد بـاحاصل و ثمری سودمند برای مصرف نیروی انباشته در نوجوانان.

 

چگونه مدارس به کودکان خشونت گرا می توانند کمک کنند؟ :

حال قصد داریم به تاثیر مدارس در شناسایی کودکان خشن و راهنمایی آنها بپردازیم.

مدارس می توانند از راه های مختلف به کودکان خشونت گرا کمک کننـد. در ادامه به چند نمونه آنها می پردازیم:

 • ایـن کودکـان را مـی تـوان توسط مشاور خانواده و کارکنان مدرسه شناسایی کرد، والدین آن ها ممکن است توسط معلم یا مـدیر، به مدرسه دعوت شوند.
 • آن ها احتمالاً به کمک متخصصان خارج از مدرسه نیاز دارند. در هر حال، پـول و وقت زیادي صرف مبارزه با خشونت در کودکان می شود.
 • برخی مدارس سعی مـی کننـد بـه والـدین کمک کنند، ولی فعال کردن والدین در برخورد با معضل ناسازگاري کار دشواری است.

 

پرخاشگری در کودکان
پرخاشگری کودکان

 

برای اصلاح رفتار فرزند پرخاشگر خود، قانون بذار:

نتایج تحقیقات مختلف، مداخله مستقیم در رفتار کودکان ناسازگار را توصیه نمـی کنـد.

 • مـؤثرترین راه حل، تعیین مقررات و مجازات های مشخص براي خشونت گرایی و مشارکت مدارس در اجراي برنامـه جامع مبارزه با خشونت است.
 • تمام تلاش ها باید بر کـاهش رفتارهـاي خـشونت آمیـز، تقویـت روابـط صمیمانه، توسعه مهارت هاي اجتماعی و روش هاي مطلوب در برخورد با مشاجرت متمرکز شود.

 

 اصلاح رفتار کودک پرخاشگر به تنهایی امکان پذیر است؟

براي ما بسیار مشکل است که رفتار خود را تغییر دهیم . والدین معتقدند که باید به وظیفۀ خـود آشـناباشند، چرا که در غیر اینصورت در تربیت کودك کوفق نخواهنـد بـود.

والـدین بایـد روش هـاي موثـر تربیتی را فرا گیرند تا بتوانند رفتارهاي خشونت آمیز فرزندانشان را اصلاح کننـد. آن هـا قادرنـد رفتـارفرزندشان را تغییر دهند، اما گاهی انجام این کار به تنهایی بسیار دشوار بوده و ضرورت کمک خواستن از متخصص احساس می شود، اما آن ها چگونه می تواننـد تـشخیص دهنـد کـه چـه زمـانی بایـد بـه متخصص مراجعه کنند؟

 

چه زمانی باید به متخصص مراجعه کرد؟

در این قسمت به بیان موقعیت هایی می پردازیم که در آن ها، والـدین بـه کمـک متخصص نیاز دارند.

1. تنبیه فیزیکی:

 • اگر احساس کردید قادر به کنترل خود نیستید و تمایل دارید فرزند پرخاشگر تان را کتک بزنید، یقین کنیـد کـه به کمک یک متخصص نیاز دارید.

یکی از والدین می گفت: ” با دختـر هـشت سـاله ام سـوار اتوبـوس بودم که شروع کرد به گریه کردن. او آن قدر گریه کرد که احـساس کـردم اگـر سـرش را بـه صـندلی بکوبم، ساکت خواهد شد .”

این نوع احساسات که تنبیـه فیزیکـی را تنهـا راه حـل مـشکل جلـوه مـی دهند، می بایستی جدي تلقی شده و تحت درمان قرار گیرند.

هستند والدینی که فرزند خود را به قتـل رسانده اند. زیرا تصور می کردند که راه حل دیگري ندارند.

 • اگر احساس می کنیـد اسـتفاده از زور تنهـا راه حل مقابله با رفتارهاي ناشایست فرزند شماست و یا اگر او را مرتباً کتک می زنیـد، بـی درنـگ بـه متخصص وراجعه کنید، زیرا به کمک او نیاز دارید.

 

2. سوء استفاده از دیگران:

زمانی که مشاهده می کنید فرزندتان از دیگران سوء استفاده می کنـد؛ اگـر فرزنـدتان مرتبـاً دوسـتان خود را کتک می زند، از دیگران کمک بخواهید.

 

3. ناسازگاری کودکان:

ناسازگاری مستمر فرزندتان در مدرسه، میهمانی هـا وموقعیت هاي دیگر را جدي بگیرید و حتمًاً به متخصص مراجعه کنید.

 

4. انجام اعمال غیر قانونی:

 • وقتی که فرزندتان با پلیس درگیر شد؛ اگر مرتکب اعمال غیـر قـانونی ماننـد دزدي و… شـده و توسـط پلیس دستگیر شد، حتماً به متخصص مراجعه کنید. عدم کنترل خشونت در بـین کودکـان، منجـر بـهارتکاب جرائم مختلف توسط آنان خواهد شد.
 • در صورتی که مرتباً توسط مسئولان مدرسه احضار می شوید؛ اگر مسئولان مدرسـه بـه طـور مکـرر از فرزندتان شکایت دارند و خود قادر به برخـورد بـا خـشونت گرایـی فرزنـدتان نیـستید، حتمـاً بایـد بـه متخصص مراجعه کنید.
 • اگر مدرسه فرزندتان فاقد برنامه مبارزه با خشونت است و شـما مـی دانیـد کـه فرزنـد خـشونت گـرا وناسازگاري دارید که قادر به کنترل او نیستید حتماً به متخصص مراجعه کنید.

 سخن آخر:

در انتها اگر براي اصلاح فرزندتان روش هاي مختلفی را به کار برده اید کـه همـه آن هـا بـی نتیجه بوده اند. شما ممکن است راه هاي مختلفی را امتحـان کنیـد، ولـی موفـق نـشوید. در اینـصورت بایـد بیاموزید که چگونه می توانید پدر یا مادري مؤثر باشید. بسیاري از والدین مایلند رفتـار خـود را تغییـردهند اما بدون کمک متخصص قادر به این کار نیستند. چنین والدینی حتمـاً بـه مـشاور بـا یـک روانشناس نیاز دارند.

 

 • نویسنده: مائده امین الرعایا

 • برگرفته از کتاب: اختلال رفتاری | نیما نیک نژاد

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید