پرخاشگری

جدیدا فرزندم خیلی پرخاشگر شده!| مائده امین الرعایا | روانشناسی

جدیدا فرزندم خیلی پرخاشگر شده:

چنانچه در مقالات قبلی بررسی کردیم، یکی از مکانیزم های دفاعی کودک و افراد بالغ در برابر حوادث، پرخاشگری اسـت. در این مقاله قصد داریم در ارتباط با نقش مدارس در بروز خشونت کودکان بررسی کنیم.

 

چرا فرزندم پرخاشگری می کنه؟

یکی از سؤالات مطرح از جانب والدین، این است که ریشه پرخاشگری فرزندشان از کجا است؟

در پاسخ باید بگوییم که پرخاشگری یک واکنش است. در واقع کودکان در زندگی خود، دوره هایی از شکست و ناکامی را تجربه می کنند. بنابراین، کودکان ناموفق، با واکنشی چون پرخاشگری، می خواهند حفاظی تدافعی برای خود بسازد. (در واقع، پرخاشگری، واکنش دفاعی این کودکان است.)

 

  • شاید از خود بپرسید که خب این موضوع بسیار عادی است چون همه کودکان رفتار پرخاشگری را از خودشون بروز می دهند؟

اما باید به این نکته اشاره کنم درسته که پرخاشگری کردن، در روند رشد طبیعی کودکان رفتار مطلوبی است و باعث حفاظت کودک هنگام مواجهه با خطر می شود، ولی باید آن را تحـت کنتـرل قـرار دارد. (حد طبیعی بروز پرخاش کردن، مطلوب است ولی اگر ادامه دار و شدید شد، نامتعارف است.)

 

پرخاشگری
پرخاشگری چیست

 

پرخاشگری شدید کودکان چه زمانی رخ می دهد؟

پرخاشگری بیش از حد فرزندان، در شرایط زیر رخ می دهد:

 

  • بازم نتونستم:

زمانی که کودکان در رسیدن به اهداف خود، ناکام شـوند، دست به پرخاشگری می زنند.

 

  • مامانم عصبانی شد و سرم داد زد:

هنگامی که فرزندان از مـدل و الگـوی مناسـبی آمـوزش ببینند، از او تقلید می کنند. بنابراین شما _مادر یا پدر گرامی_ وقتی عصبانی میشوید و پرخاشگری می کنید، کودک دلبندتان از شما الگو برداری می کند.

به عنوان مثال: اولیا و مربیان هر چه بیشتر به پرخاشگری بپردازند، کودکـان نیـز بـه همـان انـدازه بـه سـمت پرخاشگری تمایل پیدا می کنند.

 

  • مگه اینجا پادگانه؟ :

پرخاشگری در فرزندانی که خانواده یا مربی سخت گیری دارنـد و بـاتنبیه بدنی سعی به تربیت آن ها می کنند بیش از دیگر کودکان دیده می شود.

گرچه این مکانیزم در ارتباط با همه افراد صدق نمی کند؛ ولی در کودکان و طبقات محروم جامعۀ غیر مرفه احساسات پرخاشگرانه راحتتر بروز می کند.

 

  • مامان ! خوابم میاد:

پرخاشگری فرزندان، در زمان هاي متفاوت متغیر اسـت. بیـشتر پرخاشـگری­ها در مـواقعی اسـت کـه کودک احساس خستگی می کند و به استراحت نیاز دارد یا در مواقعی است که گرسنه باشد.

 

  • می خوام از خودم دفاع کنم! :

فرزندان، به قصد دفاع از خود دست به حمله می زنند، دعواهای بچه ها در منازل و محیط مدرسه خـود بیانگر این موضوع است.

 

 

در مقالات بعدی، به معرفی یکسری تکنیک برخورد با کودکان پرخاشگر می پردازیم.

 

  • نویسنده: مائده امین الرعایا

  • برگرفته از کتاب: اختلال رفتاری | نیما نیک نژاد

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

2 Comments

  1. […] که مکررا از طرف والدین مطرح میشود، این است که اصلا پرخاشگری برای کودکان چه اهمیتی دارد؟ چرا فرزندم واکنش خشم را از خودش بروز می […]

دیدگاهتان را بنویسید