رفتن به نوار ابزار
www.jazirezehn.ir

چه کودکانی خشونت گراهستند؟| مائده امین الرعایا| روانشناسی

چه کودکانی خشونت گراهستند؟ 

در ادامه مقالات قبلی مرتبط با پرخاشگری، به بررسی رفتار های کودکان خشونت گرا می پردازیم:

کودکان قُلدر، به تسلط بر دیگران و کنترل آن ها تمایل دارند. آن ها از شیوه هـاي مختلفـی اسـتفاده می کنند . دامنۀ رفتارهاي تهاجمی آن ها، موارد ذیل را در بر می گیرد:

  • متلک گویی
  • نام گذاري
  • تمسخر
  • شـایعه پراکنـی هـاي زشت
  • تهدید کودکان دیگر

کودکان خشونت گرا، اغلب از خـشونت فیزیکـی اسـتفاده کرده و پول و اشیاء با ارزش دیگران را می ربایند.

معمولاً به انواع رفتارهاي نابهنجار که به طـور مکـرر از کسی سر می زند، خشونت و ناسازگاري گفته می شود.

کودکان خشونت گـرا و ناسـازگار، در یـافتن قربانیان خود مهارت دارند. آن ها اگر در انتخاب طعمه اشتباه کنند، سراغ قربانی دیگري می روند تا ازطریق آزار و تسلط بر آن ها، روحیه خشونت گرایی و تهاجمی خود را تقویت کنند. آن هـا بـه سـرعت می آموزند که خشونت روشی کار آمد براي دست یابی به خواسته ها و اهداف آن هاست.

 

چرا کودکان قلدر، سایرین را آزار می دهند؟

اما سوال مهم آن است که کودکان قلدر و خشونت گرا که هستند؟ چه نوع کودکی تمایل به آزار دیگران دارد؟

یافته هاي تحقیقاتی، پاسخ روشنی براي این پرسش ها ندارند.

  • برخـی محققـان معتقدنـد، کودکـان بـااستفاده از خشونت احساس می کنند فرد مهمی هستند
  • آن ها، به دلیل احـساس نـاامنی، سـعی مـیکنند از طریق ناراحت کردن و ایجاد ناامنی براي دیگران، به امنیت و آرامش برسند.

ایـن نـوع افـراد ازاعتماد به نفس خوبی برخوردارند، ولی از نظـر پیـشرفت تحـصیلی اقتـصادي و شـغلی چنـدان موفـق نیستند. اگرچه همه محققان با این نظریه موافق نیستند، اما این نظریه بیانگر اجماعی از نظریات دیگردرباره ویژگی هاي کودکان خشونت گرا و ناسازگار است.

 

آیا خشونت گرایی، پدیده ای مادرزادی است؟

همه محققان بر این باورند که گرایش به خشونت در کودکان، پدیـده اي مـادر زادي نیـست. در واقـع،کودکان می آموزند که خشونت یکی از راه هاي مؤثر دستیابی بـه اهـداف شخـصی و کنتـرل دیگـران است.

بررسی خشونت در کودکان
کودکان خشونت گرا..بررسی خشونت در کودکان

 

والدین خشن؛ کودکان خشن:

سؤال این است که آن ها چگونه به این موضوع پی می برنـد؟

بـه عقیـده متخصـصان، والـدین واشخاصی که الگوي رفتاري کودك به شمار می آیند، نقش مهمی در این زمینه دارند. کودکان ناسازگاردر این زندگی روزمرة خانوادة خود در می یابند که والـدین شـان از طریـق خـشونت بـه خواسـته هـاي خویش می  رسند، لذا از آن ها تقلید می کنند. هنگامی که والدین براي تـسلیم کـردن فرزندانـشان ازخشونت فیزیکی یا لفظی استفاده می کنند، ناخود آگاه به فرزندانشان می آموزند کـه اعمـال خـشونت، راهی مؤثر براي رسیدن به هدف است؛ به ویژه اگر بزرگتر و قوي تر بوده و توانایی زورگویی به دیگران را داشته باشیم . بنابراین، اگر کودکی از سوي والدین خود تحت خشونت فیزیکی یا لفظی قرار گیـرد، بـه نوبه خود کودك ضعیف تري را خواهد یافت تا نسبت به او خشونت ورزد.

کودکان خشونت گرا، معمـولاً از قربانیان خود بزرگتر و قویتر بوده و در سراسر دوران زندگی خود” قلدر” بـاقی مـی ماننـد.

بنـابراین تسلسل فاسدي در این زمینه برقرار است؛ والدین خشونت گرا به فرزندان زور می گویند و فرزنـدان آنها نیز خشونت را از آنان آموخته و سـایر کودکـان را تحـت فـشار مـی گذارنـد.

 

نقش عوامل محیطی در بروز خشونت:

برخـی از متخصـصان معتقدند یادگیري خشونت از طریق شخصیت هاي فیلم هاي تلویزیونی و سـینمایی نیـز امکـان پـذیراست. این الگوهاي رفتاري می توانند باعث تشدید روحیه خشونت گرایی در کودکانی شـوند کـه مـوردخشونت والدین خود قرار می گیرند.

 

خشونت گرایی، صفتی ریشه دار:

خشونت گرایی در کودکان صفتی نیست که با بزرگ شدن آن هـامحو شود، بلکه می تواند در سراسر زندگی آن ها حضور داشته و در سنین جوانی باعـث تمایـل آن هـابه ارتکاب جرائم مختلف شود.

این افراد با همسر خود ناسازگار خواهند بود و اگر مـسئولیتی اجتمـاعی به آن ها واگذار شود، سعی می کنند نیروهاي تحت امر خـود را از طریـق اسـتفاده از خـشونت تحـت انقیاد درآورند .

براي رهایی از این تسلسل مخرب، می بایستی برنامه اي در خـصوص برخـورد مناسـب والدین و مدارس با پدیدة خشونت گرایی کودکان، تدوین و ارائه شود.

 

 

 

مائده امین الرعایا

روانشناس بالینی وزارت بهداشت و علاقه مند به زمینه نوروساینس.

آموزش مدیتیشن و ریلکسیشن برای ذهنی آرام تر.

مربی حوزه اعتماد به نفس و زبان بدن.

درمانگر اختلالات بالینی با داروهای طب سنتی.

تحلیلگر روانشناختی فیلم و سریال.

ممکنه براتون جالب باشه که...

پست های محبوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 5 =