روانشناسی

عکس نوشته روانشناسی

بازنده ها دو نوعند: آنها که فکر می کنند ولی عمل نمی کنند و آنها که عمل می کنند ولی فکر نمی کنند.   www.jazirezehn.ir

عکس نوشته روانشناسی

عکس نوشته روانشناسی 156

بازنده ها دو نوعند:

آنها که فکر می کنند ولی عمل نمی کنند

و آنها که عمل می کنند ولی فکر نمی کنند.

 


www.jazirezehn.ir

فروشگاه